Умови надання послуг (Договір публічної оферти)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВ «Освітній портал», що є власником торгової марки та веб-сайту освітнього порталу https://op.ua , онлайн-платформи навчальних курсів https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/) та Фізична особа-підприємець Бондар Ігор Сергійович (код 3236309797), що діє на підставі Виписки з ЄДРЮОФОП і є платником єдиного податку та діють відповідно до норм чинного законодавства України, з однієї сторони (далі – Виконавець) пропонує необмеженій кількості осіб, зокрема фізичним та юридичним особам, укласти даний Договір про надання послуг  з користування онлайн-платформою навчальних курсів  https://zmist.op.ua/ (https://courses-zmist.op.ua/)  / Договір публічної оферти (далі – Договір)

1.2. Викладений нижче текст Договору є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення дій Користувачами послуг, передбачених умовами цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг на онлайн-платформі навчальних курсів https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/) Користувачу послуг, згідно обраного переліку послуг, розміщених на сайті https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/), на визначених Договором умовах, а саме доступ до навчального контенту курсів за вибором Користувача в режимі дистанційного самостійного та/або змішаного навчання (blended learning) з видачею Виконавцем відповідного сертифікату/диплому Користувачу чи без такої видачі в залежності від умов проходження кожного курсу, що розміщується на https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/).  Користувач в свою чергу  зобов’язується прийняти і здійснити оплату відповідних послуг. 

2.2. Виконавцем відповідно до умов цього Договору можуть надаватись  послуги на безоплатній основі та/або на основі бартеру з Користувачем. 

2.3. Сторони домовилися, що зміст навчального контенту на сайті Виконавця (назви тем, формат, кількість навчальних годин, графік практичних занять, тестування, іспити тощо) розміщується на сайті Виконавця, з чим Сторони погоджуються.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем придбаної послуги у Виконавця у подальшому.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.  Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг, згідно обраному переліку послуг, розміщених на сайті https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/)

3.2. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Виконавця послуг, або на сайті Виконавця послуг шляхом окремого або сукупного виконання будь-якої з наступних дій:

а)  заповнення Користувачем послуг відповідної  заявки (анкети) слухача/студента/респондента тощо онлайн-платформи навчальних курсів https://zmist.op.ua/ (https://courses-zmist.op.ua/); 

б) реєстрації на сайті https://zmist.op.ua/ (https://courses-zmist.op.ua/) для доступу до навчального матеріалу, в тому числі безоплатного; 

в) повна/часткова оплата Користувачем або іншою особою послуг Виконавця відповідно до  вартості послуг, вказаних на сайті Виконавця за адресою  https://zmist.op.ua/ (https://courses-zmist.op.ua/);

г) вчинення бартерних та інших дій необхідних для отримання доступу до навчального матеріалу на онлайн-платформі навчальних курсів https://zmist.op.ua/ (https://courses-zmist.op.ua/).

3.3. Вчинення Користувачем  дій передбачених у пункті  3.2. означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під цим Договором.  З моменту настання обставин зазначених в пункті 3.2. , оферта вважається акцептована, а Договір укладеним.

3.4. Термін акцепту не обмежений.

3.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору не допускається .

3.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем доступу Замовникові до сайту Виконавця https://zmist.op.ua/ (https://courses-zmist.op.ua/) 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець має право:
– отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуги за цим Договором;
– отримати за надану послугу оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором, відповідно до обраного курсу чи навчального матеріалу.
4.2. Виконавець зобов’язується:
– надати Користувачу послугу в обсязі відповідно до цього Договору;
– інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання послуги, її якості і змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуги;
– забезпечити Користувача посиланням з доступом до навчального контенту сайту Виконавця.
 
4.3. Користувач має право:
– отримати послугу від Виконавця після повної/часткової  оплати за цим Договором та/або реєстрації на сайті https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/) чи вчинення бартерних та інших дій необхідних для отримання доступу до навчального матеріалу

4.4. Користувач зобов’язується:
– своєчасно оплатити послугу в розмірах і в строки, встановлені цим Договором;
– виконувати вимоги Виконавця згідно предмета цього Договору;
– за будь-яких обставин не розголошувати третім особам логін та пароль доступу до навчального сайту Виконавця. Доступ до навчального сайту та можливості користування навчальним сайтом згідно з цим Договором Виконавцем надається виключно Користувачу послуг;
– за будь-яких обставин не розголошувати інформацію, яка відноситься до комерційної таємниці Виконавця, враховуючи та поважаючи авторські права Виконавця;
– утриматися в процесі дистанційного самостійного навчання від дій, які: можуть перешкодити іншим Користувачам; можуть завдати шкоду матеріальним цінностям, програмному забезпеченню (software) інших Користувачів та/або Виконавця; принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Користувачів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер; проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання навчальних матеріалів Виконавця або без такої. 
 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

5.1. Вартість послуг для отримання доступу до навчального контенту курсів за вибором Користувача в режимі дистанційного самостійного та/або змішаного навчання (blended learning) з видачею Виконавцем відповідного сертифікату/диплому Користувачу чи без такої видачі встановлюється окремо для кожного курсу / навчального матеріалу на відповідній сторінці курсу / навчального матеріалу на сайті Виконавця https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/)
 
5.2. Вартість послуг в рамках платного доступу до навчального контенту курсів оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою платіжної онлайн -системи на сайті Виконавця. За згодою Виконавця, вартість послуг може бути оплачена Користувачем у готівковій формі. 
 
5.3. Повернення Користувачем сплачених коштів Виконавцю за цим Договором не передабачено.
 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець не несе відповідальності, пов’язаної з використанням доступу Користувачем послуги і пов’язаних навчальних матеріалів, які Користувач використовує самостійно на власний розсуд.
6.3. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у заявці (анкеті) слухача/студента/респондента тощо та/або під час реєстрації на сайті Виконавця https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/) . У випадку якщо Користувач послуг не зазначив або невірно зазначив персональні дані, Виконавець послуг не відповідає за збитки Користувача послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, організації відпрацювань занять та/або здійснення інших дій, внаслідок неможливості правильної ідентифікації Користувача послуг.
6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.
6.5. За порушення умов цього Договору Виконавець послуг залишає за собою право в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до онлайн-платформи навчальних курсів https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/), без повернення сплачених Користувачем грошових коштів.
6.6. У разі порушення Користувачем п. 10 цього Договору та використання навчальних матеріалів  не в особистих цілях, поширення навчальних матеріалів (контенту сайту) Виконавця в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до онлайн-платформи навчальних курсів https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/), без повернення сплачених Користувачем грошових коштів.
 

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Дія цього Договору припиняється:
– за згодою Сторін;
– якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору;
– у випадках порушення Користувачем умов, передбачених цим  Договором;
– в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
 

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

8.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим Договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для надсилання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця.
8.2. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивним причинам збору відповідних даних.
 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті Виконавця https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/) і діє протягом терміну надання послуг або до моменту припинення/розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
9.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до зазначеного Договору  на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на Сайті Виконавця https://zmist.op.ua/  (https://courses-zmist.op.ua/), якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті самих змін. 

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1. Навчальні матеріали (сайт; контент сайту) і будь-яка інформація, що надаються Виконавцем в рамках послуги на сайті Виконавця, Користувач може використовувати виключно тільки для особистого некомерційного використання.
10.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт (обліковий запис) і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.
10.3. Використання послуги не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувану послугу Виконавця та на сайт з навчальним контентом Виконавця.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. 
11.2. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів. 
11.3. Сторони усвідомлюють, що послуга надається Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України і відповідно місцем виконання даної угоди і місцем надання послуги Сторони домовилися вважати Україну. 
11.4. У всіх випадках, які не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України. 
11.5. Якщо одне з положень цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших положень даного Договору.

 Проєкт адмнініструється першим Освітнім порталом OP.UA ®